Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Włodarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma „MW” Marcin Włodarczyk, Aleja Jana Pawła II, nr 59, lok. 103, 15-753 Białystok (dalej „Administrator”). Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez e-mail: mw@marcinwlodarczyk.com.pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem miejsca prowadzenia działalności przez Administratora.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

IIa. Jesteś zainteresowany udziałem w naszym webinarium, warsztacie lub konsultacjach?

Dane osobowe wymagane do rejestracji na wydarzenie pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia uczestniczenia w realizowanym webinarium, warsztacie lub konsultacjach.


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie – poprzez chęć zapisu -zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości uczestniczenia w realizowanym webinarium, warsztacie lub konsultacjach. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała niemożnością takiego uczestnictwa.

IIb. Jesteś zainteresowany naszym newsletterem?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu jego wysyłki.


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda poprzez podanie wskazanego adresu e-mail oraz potwierdzeniu chęci otrzymywania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki newslettera. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości wysyłki newslettera.

IIc. Jesteś stroną zawartej z nami umowy?

Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy,
2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości,
3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2. wypełnienie spoczywających na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

IId. Reprezentujesz naszego klienta lub kontrahenta?

Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
1. realizacji obowiązków prawnych na nas spoczywających, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości,
2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
1. wypełnienie spoczywających na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

IIe. Kontaktujesz się z nami w celu złożenia podania o pracę?

W takim razie dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

W zależności od tego, czy proces rekrutacyjny prowadzi do zawarcia umowy objętej stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, czy też prowadzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług, różne są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

1. W przypadku rekrutacji na stanowiska dla których przewidziane są umowy objęte stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  • w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to podanie wyników testów kompetencyjnych, jak również wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Nie żądamy przekazania powyższych danych, jednak ich przekazanie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. a) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. b) powyżej jest dobrowolne. Oświadczamy, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

2. W przypadku rekrutacji na stanowiska dla których przewidziane są umowy cywilnoprawne lub umowy o świadczenie usług, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych dla celów zawarcia wskazanych umów jest dobrowolne, gdyż taką dobrowolność zakłada wyrażenie zgody. Zaznaczamy jednakże, że wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas takiego zakresu danych osobowych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe oraz – w ramach pewnych stanowisk –  informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne, by dana aplikacja została wzięta pod uwagę w ramach procesu rekrutacyjnego.

IIf. Nie stosują się do Ciebie powyższe punkty i chcesz się z nami jedynie skontaktować?

Jeśli chcesz się z nami jedynie skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz dane wynikające z Twojej wiadomości. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by zająć się Twoją wiadomością. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.

IV. Prawa przysługujące Ci w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

Przysługuje Ci prawo do:
1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda  – przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes  – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek o realizację przysługujących Ci praw możesz złożyć wykorzystując dane kontaktowe podane na wstępie.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą, w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania wskazanych w ramach rozdziału II, punkty od 1 do 6, przechowywane:
– do czasu wycofania zgody (podkreślamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
– do czasu pozytywnie rozpatrzonego sprzeciwu,
– przez okres trwania umowy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
– przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości,
– przez czas trwania procesu rekrutacyjnego,
– przez czas potrzebny do ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte po odpadnięciu celu ich przetwarzania.

VI. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Polityka cookies

I. Podstawowe informacje

1. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do Twojej przeglądarki i przechowywane na Twoim komputerze. Ciasteczka pomagają nam analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część naszej strony internetowej była odwiedzana. Nasza strona internetowa używa również plików cookie, by móc traktować Cię indywidualnie, dostosowując tym samym nasze działania do Twoich potrzeb poprzez gromadzenie oraz zapamiętywanie informacji o Twoich preferencjach.

2. Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera lub informacji o Tobie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki).

3. W celu monitorowania i ulepszania naszej strony internetowej możemy prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane dotyczące ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o spokrewnionych stronach i udostępniać te dane zbiorcze osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub innych celach promocyjnych, niemniej jednak te dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych. Z tych samych względów możemy gromadzić informacje dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z Internetu poprzez wykorzystywanie ciasteczek zapisanych na twardym dysku w Twoim komputerze. Ciasteczka zawierają informacje, które przenoszone są na twardy dysk Twojego komputera. Pomaga nam to w udoskonalaniu naszej strony internetowej i oferowaniu lepszych i bardziej spersonalizowanych usług.

4. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • Niezbędne pliki cookie. Pliki cookie tego typu są niezbędne, by móc poruszać się po naszej stronie internetowej oraz korzystać z niej, zapewniając np. dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny.
  • Wydajnościowe pliki cookie. Pliki tego typu zbierają informacje na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, np. które strony są najczęściej odwiedzane lub czy otrzymują komunikaty o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które identyfikują użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są łączone i przez to są anonimowe. Używane są wyłącznie w celu polepszenia funkcjonowania naszej Strony internetowej.
  • Funkcjonalne pliki cookie. Pliki tego typu umożliwiają zapamiętanie wyborów użytkownika strony internetowej (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym znajduje się użytkownik) w celu ulepszenia funkcjonalności bardziej dostosowanych do użytkownika. Pliki te zapamiętują również zmiany wielkości tekstu, czcionki oraz tych funkcjonalności strony internetowej, które można dostosować. Informacje zebrane przez ciasteczka są anonimowe i nie mogą służyć do śledzenia Twojej aktywności na innych stronach internetowych.
  • Reklamowe pliki cookie. Pliki tego typu umożliwiają wyświetlanie reklam dostosowanych do preferencji użytkownika oraz zgodnych z jego zainteresowaniami oraz mogą być używane do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

II. Zewnętrzne technologie

Wykorzystujemy następujące zewnętrzne technologie:

1. Google Tag Manager. Narzędzie to umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu i nie wykorzystuje plików cookie ani nie przetwarza danych osobowych. Narzędzie to umożliwia natomiast działanie innych tagów.

2. Google Analytics. Narzędzie zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin na naszej stronie internetowej. Informacje te dotyczą czasu spędzonego na stronie, wybranych podstron oraz czasu przejścia między podstronami. Google Analytics pozwala na analizę aktywności na stronie internetowej i tym samym optymalizację oferty. Wskazujemy na możliwość zmiany ustawień cookie w tym zakresie pod wskazanym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

3. Pixel Facebooka
. Narzędzie wspomaga nas w zakresie analizy skuteczności reklam pojawiających się na stronie internetowej. W ten sposób jesteśmy w stanie dostosować prezentowane treści do kategorii odbiorców i uniknąć prezentowania niechcianych treści. Więcej informacji o plikach cookie, w tym wniesienia sprzeciwu, znajduje się pod wskazanym adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

4. Pinterest Tag. Narzędzie wspomaga nas w zakresie analizy skuteczności reklam pojawiających się na stronie internetowej. Użytkownicy mogą zmienić swoje personale ustawienia korzystając z linku https://www.pinterest.com/settings/. Więcej informacji o sposobie przetwarzania informacji w tym kontekście można znaleźć pod linkiem https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

5. LinkedIn Insight Tag. Jest to krótki odcinek kodu, który dostarcza nam szczegółowe raporty dotyczące kampanii marketingowej oraz wartościowe informacje o odwiedzających. Pomaga nam ponadto śledzić konwersję, przekierowywać odwiedzających i uzyskiwać dodatkowe informacje o użytkownikach, którzy wchodzą w interakcje z reklamami. Więcej informacji o sposobie przetwarzania informacji w tym kontekście można znaleźć pod linkiem https://business.linkedin.com/marketing-solutions/insight-tag

6. Twitter Tag. Rozwiązanie dostarcza nam informacji o kampanii marketingowej. Pomaga nam ponadto śledzić konwersję, przekierowywać odwiedzających i uzyskiwać dodatkowe informacje o użytkownikach, którzy wchodzą w interakcje z reklamami. Więcej informacji o sposobie przetwarzania informacji w tym kontekście można znaleźć pod linkiem https://twitter.com/en/privacy.

7. Hotjar. Korzystamy sporadycznie z narzędzia analitycznego HotJar, które śledzi Twoje zachowania podejmowane w obrębie naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie firmy Hotjar Limited. W ramach ustawień plików cookie możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookie, czy nie.

IIIPozostałe informacje

1. Na naszej stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat zanim na Twoim komputerze zostaną zapisane informacje w postaci plików cookie. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookie.
2. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie za pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookie). Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookie może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej strony internetowej.
3. Należy pamiętać, że podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki cookie w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.
4. Więcej informacji o plikach cookie możesz znaleźć tutaj: allaboutcookies.org.