Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem kontaktu bezpośredniego, niniejszej strony internetowej i stron pochodnych (dalej jako „Strona internetowa”). Polityka prywatności ma na celu ujednolicenie i zebranie w jednym miejscu informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych na wskazanym obszarze. Może zdarzyć się, iż w przypadku niektórych czynności przetwarzania danych osobowych informacje o przetwarzaniu znajdują się również w odpowiednich regulaminach. Informacje zawarte w Polityce prywatności i odpowiednich regulaminach nie wykluczają się, a w przypadku wątpliwości pierwszeństwo należy przyznać regulaminom.

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marcin Włodarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Firma “MW” Marcin Włodarczyk”, w  Białymstoku przy ul. Aleja Jana Pawła II nr 59, lok. 103, 15-753 Białystok, NIP: 5421539696, REGON: 368453593 (dalej „Administrator”). Z Administratorem możesz się  skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: mw@marcinwlodarczyk.com.pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

Staramy się zachować nieprzerwaną zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) i w związku z tym przygotowaliśmy Politykę prywatności w taki sposób, aby została odebrana jako pomocy i wyczerpujący zbiór informacji.

Poniżej wskazujemy procesy przetwarzania danych osobowych, których kolejność odzwierciedla pkt II Polityki prywatności. Do przetwarzania danych osobowych dochodzi w przypadku:

 • wysyłania ankiet satysfakcji
 • wysyłania informacji handlowych
 • wysyłania informacji handlowych (marketing stron trzecich)
 • realizacji zawartej umowy
 • realizacji zawartej umowy (osoby kontaktowe)
 • procesu rekrutacyjnego
 • kontaktu

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 

 • Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wysyłania ankiet satysfakcji
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki ankiet satysfakcji.

W tym przypadku przetwarzamy dane identyfikacyjne (imię oraz nazwisko) oraz dane kontaktowe (adres e-mail). 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wyrażający się w chęci zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług wyrażającego się w badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości otrzymywania ankiet satysfakcji. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości otrzymywania ankiet satysfakcji.

Dane osobowe usuwane z chwilą wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub odpadnięcia celu ich przetwarzania.

____________________________________________________________________

 • Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wysyłania informacji handlowych
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki komunikacji marketingowej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda poprzez podanie wskazanego adresu e-mail oraz potwierdzeniu chęci otrzymywania komunikacji marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki komunikacji marketingowej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości wysyłki komunikacji marketingowej.

Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody lub odpadnięcia celu przetwarzania.

____________________________________________________________________

 • Przetwarzanie danych osobowych w przypadku wysyłania informacji handlowych (marketing stron trzecich)
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki komunikacji marketingowej. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim, a przesyłamy dobraną przez nas ofertę stron trzecich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes strony trzeciej (naszego partnera biznesowego), wyrażający się wysyłaniu komunikacji marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne dla możliwości wysyłki komunikacji marketingowej. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości wysyłki komunikacji marketingowej.

Dane osobowe są usuwane z chwilą wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub odpadnięcia celu ich przetwarzania. Wycofanie zgody zgodnie z ppkt 2 oznacza jednocześnie wniesienie uzasadnionego sprzeciwu w rozumieniu tego ppkt.

____________________________________________________________________

 • Przetwarzanie danych osobowych w przypadku realizacji zawartej umowy
Jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie. 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 1. zawarcia i wykonania umowy, 
 2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na nas, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości, 
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
 2. wypełnienie spoczywających na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
 3. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. 

Okres przechowywania danych osobowych obejmuje czas realizacji usługi oraz przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania i kontynuacji współpracy, obsługi klienta/kontrahenta, a także przedstawiania ewentualnych ofert w przyszłości. Ponieważ dane są niezbędne dla potrzeb wynikających z przepisów (m. in. w związku z zobowiązaniami podatkowymi) oraz dla potrzeb ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, dane mogą być przechowywane również do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

____________________________________________________________________

 • Przetwarzanie danych osobowych w przypadku realizacji zawartej umowy (osoby kontaktowe)
Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz naszego klienta, kontrahenta lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu. 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 1. realizacji obowiązków prawnych na nas spoczywających, w tym przede wszystkim prowadzenia rachunkowości,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 1. wypełnienie spoczywających na nas obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 
 2. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) opisany wyżej. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania i kontynuacji współpracy, obsługi klienta/kontrahenta, a także przedstawiania ewentualnych ofert w przyszłości. Ponieważ dane są niezbędne dla potrzeb wynikających z przepisów (m. in. w związku z zobowiązaniami podatkowymi) oraz dla potrzeb ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, dane mogą być przechowywane również do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

____________________________________________________________________

 • Przetwarzanie danych osobowych w przypadku procesu rekrutacyjnego
W takim razie dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

W zależności od tego, czy proces rekrutacyjny prowadzi do zawarcia umowy objętej stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, czy też prowadzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług, różne są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. W przypadku rekrutacji na stanowiska dla których przewidziane są umowy objęte stosunkiem pracy i tym samym przepisami Kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy, podstawą prawną jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dotyczy to takich danych, jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe wskazane przez kandydata do pracy. Jeśli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, dotyczy to również informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Obowiązek prawny spoczywający na Administratorze obejmuje również te dane, których podanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  • w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dotyczy to podanie wyników testów kompetencyjnych, jak również wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Nie żądamy przekazania powyższych danych, jednak ich przekazanie traktujemy jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. a) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w pkt I lit. b) powyżej jest dobrowolne. Oświadczamy, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 1. W przypadku rekrutacji na stanowiska dla których przewidziane są umowy cywilnoprawne lub umowy o świadczenie usług, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dotyczy to wszelkich danych zawartych w życiorysie (CV), liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych.

Wskazujemy, że podanie przez kandydata danych osobowych dla celów zawarcia wskazanych umów jest dobrowolne, gdyż taką dobrowolność zakłada wyrażenie zgody. Zaznaczamy jednakże, że wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas takiego zakresu danych osobowych jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz dane kontaktowe oraz – w ramach pewnych stanowisk –  informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne, by dana aplikacja została wzięta pod uwagę w ramach procesu rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne są usuwane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, chyba że została wyrażona zgoda na dalsze przetwarzanie.

____________________________________________________________________

 • Przetwarzanie danych osobowych w przypadku kontaktu
Jeśli chcesz się z nami jedynie skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz dane wynikające z Twojej wiadomości. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie. 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) opisany wyżej. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by zająć się Twoją wiadomością. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.

Dane osobowe przetwarzane są przez czas obsługi wiadomości, chyba że zostaną objęte przez inny proces przetwarzania danych osobowych, przewidujący inny okres przetwarzania danych osobowych.

____________________________________________________________________

III. Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe będą przekazywane – w zależności od potrzeby – podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (w szczególności podmiotom obsługującym i dostarczającym systemy IT, podmiotom świadczącym usługi finansowe i księgowe, podmiot zapewniającym wsparcie procesu sprzedaży) i osobom współpracującym z nami, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Gdy będzie to niezbędne, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym przesyłki, podmiotom obsługującym transakcje płatnicze a także uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności urzędom skarbowym. 

IV. Prawa przysługujące Ci w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

Przysługują Ci prawa do: 

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda  – przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes  – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. 
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Wniosek o realizację przysługujących Ci praw możesz złożyć wykorzystując dane kontaktowe podane na początku Polityki prywatności. 

V. Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania (z zastrzeżeniem postanowień Polityki plików cookie)

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Strony internetowej lub Sklepu internetowego w celach innych niż określonych w pkt II może zostać opisane w innym miejscu niż Polityka prywatności, co zostanie zakomunikowane w sposób czytelny i klarowny.

VI. Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym poinformujemy z wyprzedzeniem 7 dni.

Pytania związane z Polityką prywatności prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: mw@marcinwlodarczyk.com.pl.

Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2021 r.

Polityka plików cookie

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej i stron pochodnych (dalej jako „Strona internetowa”). 

I. Podstawowe informacje

 1. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do Twojej przeglądarki i przechowywane na Twoim komputerze. Ciasteczka pomagają nam analizować ruch sieciowy i rozpoznają, która część naszej Strony internetowej była odwiedzana. Nasza Strona internetowa używa również plików cookie, by móc traktować Cię indywidualnie, dostosowując tym samym nasze działania do Twoich potrzeb poprzez gromadzenie oraz zapamiętywanie informacji o Twoich preferencjach.
 2. Pliki cookie zapisywane są na komputerze osoby odwiedzającej Stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu dają również możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin.
 3. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • Niezbędne pliki cookie. Pliki cookie tego typu są niezbędne, by móc poruszać się po naszej Stronie internetowej oraz korzystać z niej, zapewniając np. dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny;
  • Wydajnościowe pliki cookie. Pliki tego typu zbierają informacje na temat tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Strony internetowej, np. które strony są najczęściej odwiedzane lub czy otrzymują komunikaty o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które identyfikują użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki są łączone i przez to są anonimowe. Używane są wyłącznie w celu polepszenia funkcjonowania naszej Strony internetowej;
  • Funkcjonalne pliki cookie. Pliki tego typu umożliwiają zapamiętanie wyborów użytkownika Strony internetowej (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym znajduje się użytkownik) w celu ulepszenia funkcjonalności bardziej dostosowanych do użytkownika. Pliki te zapamiętują również zmiany wielkości tekstu, czcionki oraz tych funkcjonalności Strony internetowej, które można dostosować. Informacje zebrane przez ciasteczka są anonimowe i nie mogą służyć do śledzenia Twojej aktywności na innych stronach internetowych;
  • Reklamowe pliki cookie. Pliki tego typu umożliwiają wyświetlanie reklam dostosowanych do preferencji użytkownika oraz zgodnych z jego zainteresowaniami oraz mogą być używane do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny).

III. Zewnętrzne technologie

Wykorzystujemy następujące zewnętrzne technologie:

 1. Google Tag Manager. Narzędzie to umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu i nie wykorzystuje plików cookie ani nie przetwarza danych osobowych. Narzędzie to umożliwia natomiast działanie innych tagów.
 2. Google Analytics. Narzędzie zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin na naszej stronie internetowej. Informacje te dotyczą czasu spędzonego na stronie, wybranych podstron oraz czasu przejścia między podstronami. Google Analytics pozwala na analizę aktywności na stronie internetowej i tym samym optymalizację oferty. Wskazujemy na możliwość zmiany ustawień cookie w tym zakresie pod wskazanym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl.
 3. Pixel Facebooka. Narzędzie wspomaga nas w zakresie analizy skuteczności reklam pojawiających się na stronie internetowej. W ten sposób jesteśmy w stanie dostosować prezentowane treści do kategorii odbiorców i uniknąć prezentowania niechcianych treści. Więcej informacji o plikach cookie, w tym wniesienia sprzeciwu, znajduje się pod wskazanym adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. 

III. Pozostałe informacje

 1. Na naszej Stronie internetowej zazwyczaj wyświetli się komunikat zanim na Twoim komputerze zostaną zapisane informacje w postaci plików cookie. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookie.
 2. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookie za pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookie). Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookie może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszej Strony internetowej.
 3. Należy pamiętać, że podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki cookie w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu.
 4. Więcej informacji o plikach cookie możesz znaleźć tutaj: allaboutcookies.org.

IV. Zmiany Polityki cookie

Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym poinformujemy z wyprzedzeniem 7 dni.

Pytania związane z Polityką cookie prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: mw@marcinwlodarczyk.com.pl.

Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2021 r.